สอบปลายภาค

กลุ่มเรียน 001     กลุ่มเรียน 002       กลุ่มเรียน 003   ศูนย์สมุทรสงคราม

................................................

จากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 รายวิชาGEL1102 และ GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

หากนักศึกษาไม่มีรายชื่อให้รีบติดต่อที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

อาคาร 34 ชั้น 1 ห้อง 3412 (One Stop Service ของ GE) หรือที่ฝ่ายวิชาการของศูนย์ โดยด่วน.......x
     
  รายวิชาที่มีอยู่


  คำอธิบายรายวิชา

         การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความตระหนักด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

   

  จุดประสงค์ทั่วไป

           

       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสารเบื้องต้น ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน มีความรู้ความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้