ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเมื่อ 06/12/2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศเมื่อ 04/12/2561

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download เอกสารกประกอบการเรียน Unit 6..................................................................................................................................................................................


ประกาศเมื่อ 12/11/2561

..................................................................................................................................................................................  รายวิชาที่มีอยู่


  คำอธิบายรายวิชา

         การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความตระหนักด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

   

  จุดประสงค์ทั่วไป

           

       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสารเบื้องต้น ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน มีความรู้ความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้