คำอธิบายรายวิชา

       การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความตระหนักด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

 

จุดประสงค์ทั่วไป

         

     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสารเบื้องต้น ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน มีความรู้ความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้