คณะกรรมการบริหารรายวิชา

  
 
  

                              
 
ผศ.ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์          ผศ.ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา        อาจารย์ ศิริญญา  ศิริญานันท์
         คณะครุศาสตร์                              คณะศิลปกรรมศาสตร์            วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
 

  
                                                   
  

        อาจารย์ กิตติเวทย์  บุญโญปกรณ์   อาจารย์.ดร. วลัยพร  ผ่อนผัน         อาจารย์ วิชุดา  ขุนหนู  

                      คณะวิทยาการจัดการ              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
  

 
อาจารย์ อ.ธรรมรักษ์  ศรีมารุต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
  

แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 2 สิงหาคม 2016, 2:10PM